ການລາຍງານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຼນິກ(ອອນລາຍ)

ເລຶອກພາສາ

ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ
ປ່ອງໃສ່ລະຫັດລາຍງານຂອງວິສາຫະກິດ

ບໍລິການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຢືນຢັນການປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງວິສາຫະກິດພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕາມພັນທະວິສາຫະກິດ. ນີ້ປະກອບມີການຖ່າຍຮູບຂອງໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະອື່ນໆ

ເມື່ອສົ່ງລາຍລະອຽດແລ້ວຈະຖືກກວດສອບແລະອະນຸມັດໂດຍພະນັກງານລົງທະບຽນແລະອີເມວຢືນຢັນທີ່ສົ່ງຄືນໃຫ້ທ່ານ.

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ດ້ວຍເຫດຜົນທາງກົດໝາຍ, ທ່ານ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງລາຍລະອຽດ (ຂໍ້ມູນ) ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານຜ່ານ ຖານຂໍ້ມູນ (ລະບົບ) ນີ້ໄດ້. ຖ້າລາຍລະອຽດ (ຂໍ້ມູນ) ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ ມີການປ່ຽນແປງ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນ (ແຈ້ງ) ກັບຫ້ອງການ ບ່ອນທີ່ທ່ານສະເໜີຂໍແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.